Årsmøder

Referat fra Årsmødet i Grandmothers Circle the Earth – DK

Dato og sted: d. 14. april 2018 i fælleshuset ”Ravnen” på Friland

Til stede var: Vibe, Vibeke Elizabeth, Inger, Elf, Birgitte, Jane, Jeanette, Kamilla, Mette, Marysha, Hannah, Marianne, Else-Elîn, Shiva, Ulla, Lisbeth, Maria, Jeanette, Maja, Karin, Rose, Elisabeth, Livia, Edna, Maj-Britt, Anne Dorthe, Dorthe, Charlotte.
Inger bød velkommen og fortalte, at det netop i år var 7 år siden Grandmotherbevægelsen startede i Danmark med besøg af 4 “Rejsende Bedstemødre” der var inspireret af “The International Council of 13 Indigenous Grandmothers”. Og samtidig nøjagtig 5 år siden på dato, at vores danske forening så dagens lys. Vores første lille jubilæum!
Efter åbningsceremoni med Grandmothersangen, havde vi en kort præsentationsrunde, hvorefter Forkvinden Vibe fortalte hele historien om Grandmotherbevægelsen, fra start til hvor vi er nu, se vedhæftet fil.
Historien om GCE-DANMARK
Forkvindens beretning

Herefter gik vi over til selve Generalforsamlingen jf vedtægterne.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Ved mere end 15 fremmødte: Valg af to stemmetællere
3. Valg af referent
4. Valg af intern revisor
5. Fremlæggelse og godkendelse af Forkvindes beretning
6. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab ved kassereren
7. Fremlæggelse og godkendelse af beretning fra Formidlingsudvalget
8. Indkomne forslag, herunder forslag til begivenheder og ceremonier for det kommende år:
– Forslag om afholdelse af 2 årlige begivenheder, v. Bestyrelsen
– Forslag om at nedsætte en arbejdsgruppe til at se på om Råd og bestyrelse med fordel kan lægges sammen, v. Vibeke Elizabeth
– Forslag om at Cirklerne invitere til Fællesmøder/arrangementer på tværs af landet v. Rådet
– Forslag om at GCE DK, deltager i Nordiske træf, ex. Isogaisa v. Jane Folsted
9. Valg til bestyrelse. Bestyrelsesmedlemmer på valg i år er:
– Forkvinde Vibe Maegaard – genopstiller ikke, Vibeke Elizabeth Mygind stiller op til denne post
– Sekretær Charlotte Jans – genopstiller ikke
– Menigt medlem Ann Byrgren-Thurston – genopstiller ikke
– Sekretær suppleant Irma Clausen – genopstiller ikke
– Kasserer suppleant Janne Give Gjaldbæk – genopstiller ikke
10. Valg til Formidlingsudvalget
11. Nedsættelse af aktuelle ad hoc udvalg
12. Budget for det kommende år – herunder kontingentfastsættelse
13. Eventuelt

Ad 1. Edna blev valgt som dirigent med støtte fra Birgitte.

Ad 2. Rose og Maj-Britt blev valgt som stemmetællere.

Ad 3. Charlotte blev valg som referent.

Ad 4. Hanne Elena blev valgt som intern revisor. Hun var ikke til stede, men har tilkendegivet sin villighed til valg.

Ad 5. Forkvinde Vibe fremlagde Årsberetningen, herunder det internationale arbejde, som var en delt fremlæggelse af Vibe og Vibeke Elizabeth, se vedhæftede filer. Årsberetningen blev godkendt. Vibe fik efterfølgende overrakt en lille gave fra Vibeke Elizabeth og Anette.

Ad 6. Jeanette fremlagde regnskab for 2017 og budget for 2018 og gennemgik de forskellige poster. Økonomien balancerer fint med et overskud i 2017 på 27.021,65 kr. Medlemskontingent var på 26.000 kr svarende til 130 medlemmer. Dette tal er støt stigende især på baggrund af øget markedsføring på FB. Intern revisor, Hanne Elena, har godkendt regnskabet. Regnskab og Budget godkendt, se vedhæftet filer.

Ad 7. Der var ikke nogen egentlig beretning fra Formidlingsudvalget. Vibeke Elizabeth, Edna, Charlotte og Dorte varetager i samarbejde med Jesper (webmaster) løbende opdateringer på hjemmeside og FB og kører kampagner efter behov.

Ad 8. Inger fortalte, at vi deltager på folketræffet ”Det Fælles Bedste” i Vejle d. 10.-13. maj med en stand og workshops med bla vandceremonier. Plangruppen består af: Vibe, Inger, Jeanette, Kamilla og Edna.
Jane fortalte, at vi også deltager på Naturmødet i Hirtshals d. 24.-26. maj. Vi har ikke en egentlig stand men vi får lavet beachflag. Maorikvinden Erena Röse kommer også og 4 vandceremonier er planlagt.
Elf fortalte om årets vandreretreat fra d. 4.-8. juli i Naturparken Mols bjerge. Der er startceremoni i Ebeltoft på Rådhustorvet og slutceremoni i Århus på havnen i Dome of Vision. Invitation er sendt ud. Rose har lavet en engelsk version af invitationen, som vil blive sendt ud snarest til kontaktpersoner i udlandet.

Ad 9. Forkvinden var på valg til en ny 2-årig periode. Vibeke Elizabeth opstillede og blev valgt uden modkandidater.
Sekretæren var på valg til en ny 2-årig periode. Maria opstillede, dog for en et årig periode, og blev valgt uden modkandidater.

Menigt medlem var på valg til en ny 2-årig periode. Charlotte opstillede og blev valgt uden modkandidater.
Suppleant til sekretæren var på valg til en ny 1-årig periode. Ingen opstillede.
Suppleant til kassereren var på valg til en ny 1-årig periode. Marysha blev valgt uden modkandidater.

Ad 10. Ingen nye valg til Formidlingsudvalget. Vibeke Elizabeth, Charlotte, Edna og Dorte varetager formidlingsopgaven i samarbejde med Råd, Bestyrelse og webmaster.
Opfordring til, at vi alle kan melde ind med artikler, som kan formidles via hjemmesiden.

Ad 11. Forslag fra Vibeke Elizabeth om at nedsætte en arbejdsgruppe til at se på, om Råd og bestyrelse med fordel kan lægges sammen. Der vil blive kigget på optimering af organisationen, arbejdsgange og ansvarsfordeling.
Vibeke Elizabeth, Karin, Charlotte og Helle (fraværende, men har tilkendegivet villighed til deltagelse) blev valgt. Kamilla stillede sig til rådighed som konsulent, da hun har kendskab til foreningsparagraffer.

Ad 12. Jeanette fremlagde budgettet for 2018 under pkt 6, se ovenfor. Ingen forslag om kontingentændringer.

Ad 13. Jane efterlyste nye sange til vores sangbog. Der kommer nemlig snart en ny revideret udgave. Jane undersøger deadline for modtagelse.
Vibe fik afslutningsvis overrakt en gave fra Rådet af Elf, med tak for sit mangeårige arbejde i Bestyrelsen.
Efter generalforsamling og en velfortjent frokostpause med mange medbragte lækkerier, tog de Norrøne Bedstemødre over. Igennem bla historiefortælling ved Rose, blev vi taget med igennem det spændende arbejde, Elf, Rose, Vibeke Elizabeth, Elisabeth, Vibeke, Anna Dorthe og Annette har lavet på udvalgte kraftsteder i Danmark (Tustrup, Ellekilde mf). Vi rejste på den kraftige dybe tromme akkompagneret af smuk intuitiv sang, med intentionen om, hvad der er vigtigt i Grandmotherarbejdet. Efterfølgende havde vi en smuk og berigende delingsrunde.
Dagen sluttede på smukkeste vis med håndcirkel, sang og fællespustning af alterlys.

TAK til alle for aktiv deltagelse og god energi.

                                                                                                                                                                                    

REFERAT FRA ÅRSMØDE 2017

Grandmother – kvinde-sammenhold for en bedre verden

Årsmødet i Grandmother Circle the Earth – Danmark den 2. april 2017 i Shamanhulen på Fyn

“Vi havde en helt igennem skøn dag sammen i cirklens kraft. Johanne og Anne-Lene fortalte meget levende og personligt om deres tur til Standing Rock og Schanne ledte efterfølgende en Ceremoni ”Blå flamme” for Standing Rock”.

Hermed referatet fra selve generalforsamlingen.

Til stede var: Vibe, Vibeke Elizabeth, Annette, Inger, Elf, Lisbeth M, Eva, Tove, Boliana, Gitte, Schanne, Maria, Jeanette, Jeanette Liv, Maja, Irma, Rose, Elisabeth, Livia, Anne-Lene, Johanne, Inge, Mia, Louise, Edna, Maj-Britt, Anna Dorthe, Dorthe, Janna, Birgitte, Helene, Daniella, Susanne F, Lisbeth B, Katharina, Mette, Susanne S, Charlotte.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Ved mere end 15 fremmødte: Valg af to stemmetællere
 3. Valg af referent
 4. Valg af intern revisor
 5. Fremlæggelse og godkendelse af Forkvindes beretning
 6. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab ved kassereren
 7. Fremlæggelse og godkendelse af beretning fra Formidlingsudvalget
 8. Indkomne forslag, herunder forslag til begivenheder og ceremonier for det kommende år
 9. Valg til bestyrelse
 10. Valg til Formidlingsudvalget
 11. Nedsættelse af aktuelle ad hoc udvalg
 12. Budget for det kommende år – herunder kontingentfastsættelse
 13. Eventuelt

Ad 1. Irma blev valgt som dirigent.

Ad 2. Rose og Mai-Britt blev valgt som stemmetællere.

Ad 3. Charlotte blev valg som referent.

Ad 4. Hanne Elena blev valgt som intern revisor. Hun var ikke til stede, men har tilkendegivet sin villighed til valg.

Ad 5. Vibe fremlagde Årsberetningen. Det internationale arbejde blev fremlagt af Vibeke Elizabeth som en del af årsberetningen. Beretningerne blev efterfølgende godkendt, se vedhæftede filer.

Annette fra Rådet fortalte, at hende og Jane havde været på Island kort forinden for at starte en ny cirkel op. 13 kvinder stod parat til at komme i gang! Fra forespørgslen og til de kom afsted, gik der kun kort tid. Flere af kvinderne var meget interesserede i at komme med til Festivalen i juli.

Ad 6. Maria fremlagde regnskabet og gennemgik posterne. Indtægter større end udgifter og vigtigste post er medlemskontingent på 20.400 kr svarende til 102 betalende medlemmer – og medlemstallet vokser hele tiden. Intern revisor har godkendt regnskabet. Regnskabet godkendt, se vedhæftet fil.

Det er muligt at søge fonde til forskellige formål. Jeanette ville gerne stå for at ansøge, dog ikke alene. Meld dig derfor til Jeanette, hvis du er interesseret i at hjælpe med at skaffe flere midler til at skabe udvikling og nye tiltag i foreningen.

Ad 7. Vibeke Elizabeth fremlagde beretning fra Formidlingsudvalget, som efterfølgende blev godkendt, se vedhæftet fil.

Ad 8. Vibe fortalte om den kommende Kvindefestival, d. 7-10. juli på Fyn. Samme sted som sidste sommer, nemlig hos Schanne i Glamsbjerg (Shamanhulen). Der er inviteret en nordnorsk same bedstemor.

Der bliver en kommende medlemsdag d. 21/5 ved Tørring i Jylland.

Der var interesse for at få delt den 13. Rite af Munay-Ki, The Rite of the Womb (Ceremonien for livmoderen). Flere cirkler har allerede fået delt den. Schanne vil dele den i de fynske cirkler, Elf og Annette vil lave den i de sjællandske cirkler (inkl. Bornholm). Der var snak om, at den også kunne deles på medlemsmødet d. 21/5.

Riten er givet til os af Marcela Lobos, som i fællesskab med en gruppe kvinder har udviklet den. Vibeke Elizabeth har oversat den til dansk.

Vibeke Elizabeth fremlagde et forslag fra Bestyrelsen om kontingentforhøjelse fra 200 til 300 kr årligt. Argumenter for og imod. Flertallet tilkendegav et ønske om at satse på øgede indtægter ved stigende medlemstilgang, hvorfor forslaget blev trukket.

Forslag til vedtægtsændringer blev gennemgået af Vibe. Da ændringerne ikke havde været udsendt rettidigt sammen med dagsordenen, blev det besluttet at vente med godkendelse til en ekstraordinær generalforsamling, som vil blive afholdt snarest muligt og gerne i forbindelse med et andet arrangement.

Ad 9. Sekretæren var på valg til en ny 2-årig periode. Charlotte genopstillede og blev valgt uden modkandidater.

Kassereren var på valg til en ny 2-årig periode. Maria genopstillede ikke. Jeanette blev valgt uden modkandidater.

Suppleant til sekretæren var på valg til en ny 1-årig periode. Irma genopstillede og blev valgt uden modkandidater.

Suppleant til kassereren var på valg til en ny 1-årig periode. Jeanetter Liv blev valgt uden modkandidater.

Ad 10. Vibeke Elizabeth og Dorthe genopstillede og blev valgt til Formidlingsudvalget. Tove gik ud og Schanne blev genvalgt som support for Vibeke Elizabeth. Dejligt, hvis der er nogen der er gode til at lave logo/fotos eller skrive artikler til hjemmesiden. Ny inspiration modtages, meld jer gerne!

Ad 11. Vibeke Elizabeth havde forslag til nedsættelse af følgende 2 arbejdsgrupper:

 1. Grandmothers Circle the Earth’s bidrag til ligestilling

Med baggrund i at FN nu sætter fokus på “Ligestilling mellem kønnene” – mål 5 af de 17 Verdensmål http://un.dk/da/om-fn/verdensmaalene – foreslås generalforsamlingen at undersøge, om der er interesse for en arbejdsgruppe om hvordan Grandmothers Circle the Earth kan bidrage hertil. Jeg forestiller mig en mindre gruppe, der laver oplæg til bredere drøftelser, hvor flere kan inddrages.

 1. Vores nordiske arv og traditioner for en bæredygtig Verden

Med baggrund i den interesse, som flere medlemmer har tilkendegivet for at tydeliggøre vores nordiske arv og traditioner for en bæredygtig verden, foreslås at generalforsamlingen undersøger om der er interesse for en arbejdsgruppe herom som også kigger ud på andre oprindelige folks profetier med samme sigte.

Jeg forestiller mig en mindre gruppe, der laver oplæg til bredere drøftelser, hvor flere kan inddrages.

Vibeke Elizabeth ville gerne sidde i begge grupper som tovholder. Anna Dorthe meldte sig til at deltage i nr. 2 gruppen. Tag kontakt til Vibeke Elizabeth, hvis du har lyst til at være med!

Ad 12. Maria fremlagde budgettet for 2017, som blev godkendt. Ingen kontingentændring jf tidligere punkt. Budgettet er vedhæftet.

Ad 13. Boliana oplyste, at Grandmothers deltager ved Fredsløbet d. 20/5 med hendes drømmefangere. Fred til universet blæser i dem. Kom med!

Annette fortalte kort om temaet for den kommende festival i juli. Det bliver en festival med fokus på vores nordiske rødder og den kraft som ligger i vores kvindekultur. Flere kvinder fra de nordiske lande deltager.

Anna Dorte fortalte om en turné, hvor australske folk besøger hellige steder i Danmark, måske en ide til næste års festival?!

Mia fortalte, at der kommer hele tiden nye sange til sangbogen. Derfor kommer der en revideret udgave på et tidspunkt. Har du nye sange, henvend dig til Mia.

Med en times forsinkelse, blev generalforsamlingen afsluttet. Tak for god og aktiv deltagelse!